....

Orthomoleculaire - Nutritionele Geneeskunde

De term 'orthomoleculair' werd voor het eerst gebruikt in 1968, door professor Linus Pauling. Orthos komt uit het Grieks en betekent: juist, recht of gezond, en moleculair staat voor moleculen. In de orthomoleculaire geneeskunde streeft men er dus naar met stoffen te werken die het lichaam zonder schade kan gebruiken en verwerken.

Ons menselijk lichaam is een uitzonderlijk vernuftige creatie van de natuur. De manier waarop binnen ons lichaam verschillende systemen, zoals het hormoonsysteem, het afweersysteem en het zenuwstelsel, samenwerken in harmonie met onze geest is verbluffend; altijd met het doel om lichaam en geest optimaal te laten functioneren en gezond te blijven. Wanneer één systeem tijdelijk minder functioneert, zal een ander systeem dit overnemen totdat de balans terug hersteld is. Alles draait om evenwicht of “Homeostase” in ons lichaam.

Om deze homeostase te kunnen behouden, vraagt ons lichaam een gezonde voeding met vitamines en mineralen, voldoende rust en ontspanning, mentale balans en vooral niet te veel stress. Indien we ons lichaam gedurende lange tijd te weinig gezonde voeding bieden, te weinig rusten, te veel stress hebben, of ons overladen met gifstoffen zal het lichaam deze homeostase op termijn niet kunnen volhouden en worden we ziek. Vaak wordt één systeem aangetast, waardoor als een soort van domino-effect, de andere systemen ook worden aangetast.

De Orthomoleculaire Geneeskunde wil in eerste instantie optimale gezondheid promoten en ziektes vermijden door de juiste combinatie van voedingsstoffen, aangevuld met voedingssupplementen indien nodig, en altijd gecombineerd met een gezonde geest. Preventie is de topprioriteit. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Wanneer we toch ziek worden, gaat de Orthomoleculaire Geneeskunde in eerste instantie uitzoeken welke systemen allemaal verstoord zijn. Via toediening van natuurlijke, lichaamseigen stoffen wordt het lichaam in staat gesteld de systemen te herstellen. De juiste dosis en toedieningstijd van deze stoffen is uiterst belangrijk.

Het vertrekpunt bent uzelf. Het basisprincipe van Ortho Habits is het ondersteunen van uw motivatie om gezond te leven of te herstellen van ziekte. U bent ten allen tijde de regisseur van uw eigen gezondheid en dus ook van de behandeling of preventie. Ortho Habits zal u adviseren hoe u uw gezondheid kan optimaliseren of herwinnen op een manier die voor u haalbaar is. De helende en stimulerende kracht van uw geest gaan we maximaal gebruiken om uw lichaam gezond te houden of te herstellen.

Ortho Habits werkt enkel met natuurlijke producten van firma's die gescreend zijn op betrouwbaarheid, trouw aan orthomoleculaire principes en zuiverheid van producten.

Ortho Habits vertrekt altijd vanuit de holistische benadering van de mens waarbij lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden. Ortho Habits gelooft in de wetenschappelijke onderbouwing van eender welke behandeling en adviseert daarom enkel therapieën die deze toets hebben doorstaan.

Orthomoleculaire Geneeskunde kan nooit een vervanging zijn van reguliere geneeskunde voor acute aandoeningen waarvoor behandeling door de huisarts of specialist wenselijk zijn. Het is de bedoeling om ondersteuning te bieden bij chronische aandoeningen om genezing te bespoedigen of juist als een vorm van preventie. Ortho Habits gelooft in een positieve en constructieve samenwerking met uw huisarts of medisch specialist en werkt graag samen met uw reguliere arts indien u dit wenst.

..

Orthomolecular - Nutritional medicine

The term 'orthomolecular' was first used in 1968 by Professor Linus Pauling. Orthos, coming from Greek, means correct, right or healthy. Molecular represents molecules. Orthomolecular medicine aims to work with substances that the body can process and handle without damaging it. 

The human body is an exceptionally ingenious creation of nature. The way in which our body's different systems, such as the hormone system, the immune system and the nervous system, work together in harmony with our mindis amazing; our bod's systems aim to make the body and mind work optimally and stay healthy. If one system temporarily fails, another system will take over until the balance is restored. Everything is about equilibrium or "homeostasis" in our body.

To maintain this homeostasis, our body requires a healthy diet of vitamins and minerals, plenty of rest and relaxation, mental balance and especially not too much stress. If we have not enough healthy nutrition for too long, do not rest adequately, have too much stress, or overload ourselves with toxins, the body will not be able to sustain this homeostasis in the long run and presents itself with sickness. Often one system is affected, causing the other systems to be affected as a chain reaction.

Firstly, Orthomolecular Medicine wants to promote optimal health and avoid diseases by the right combination of nutrients, supplemented with dietary supplements if necessary and always combined with a healthy mind. Prevention is top priority. Prevention is always better than cure. When we get sick, Orthomolecular Medicine will initially find out which systems are all disrupted. Through administering natural, body-like substances, the body will be able to restore those systems. The correct dose and administration time of these substances are extremely important.

You are the starting point. The basic principle of Ortho Habits is to support your motivation to live healthy or to recover from illness. You are at all times the director of your own health and thus also of treatment or prevention. Ortho Habits will advise you on how to optimise or regain your health in a way that is achievable for you. We maximise the use of the healing and stimulating power of your mind to keep your body healthy or to restore your body.

Ortho Habits only works with natural products of firms that are screened for reliability, are faithful with the orthomolecular principles, and have a purity of products.

Ortho Habits starts from a holistic approach, in which body and mind are inextricably linked and mutually affecting one another. Ortho Habits believes in the scientific substantiation of any treatment and therefore recommends only therapies that have passed this test.

Orthomolecular medicine can never be a substitute for regular medicine for any acute conditions for which treatment by a general practitioner or specialist is desirable. It is intended to provide support in chronic conditions to speed up cure, or a a prevention of illness. Ortho Habits believes in a positive and constructive collaboration with your GP or medical specialist and would like to work with your regular doctor if you wish.

....