....

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de praktijk voor progressieve geneeskunde “Ortho Habits” (hierna: Ortho Habits), gevestigd te Arnhem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer [TBD]. De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

Ortho Habits behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Ortho Habits zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Ortho Habits en een cliënt.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ortho Habits, voor de uitvoering waarvan door Ortho Habits derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Behandeling

 1. De overeenkomst tussen Ortho Habits en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Ortho Habits zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Ortho Habits rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Ortho Habits worden medegedeeld.
 4. Ortho Habits heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van het Burgerlijk Wetboek, bijzondere overeenkomsten met artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5.  Indien door Ortho Habits of door Ortho Habits ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt Ortho Habits zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 3. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een PIN-transactie of binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Ortho Habits aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Ortho Habits is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00 exclusief omzetbelasting.
 4.  Indien Ortho Habits echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Ortho Habits is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ortho Habits is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Ortho Habits is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 2. Indien Ortho Habits aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ortho Habits beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. Ortho Habits is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Ortho Habits is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of natuurlijke medicijnen. De leverancier van deze supplementen, natuurlijke medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Ortho Habits zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, natuurlijke medicijnen.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ortho Habits.

Artikel 5. Privacy

Ortho Habits zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Ortho Habits daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
  • de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding recht- vaardigen.
  • voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Ortho Habits, zal Ortho Habits in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Ortho Habits extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Ortho Habits anders aangeeft.

Artikel 7. Vrijwaring

De cliënt vrijwaart Ortho Habits voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Ortho Habits toerekenbaar is. Indien Ortho Habits uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Ortho Habits zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ortho Habits, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ortho Habits en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ortho Habits partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank Gelderland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9. Klachten

Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Als u een klacht wilt indienen, dient u per mail, email of telefoon contact op te nemen met de bovenstaande gegevens. Wij zullen uw klacht grondig onderzoeken en stappen ondernemen, binnen een redelijke termijn na ontvangst van uw klacht. Wij geven u een schriftelijke kennisgeving van de uitgevoerde onderzoeken en de uitkomst van uw klacht.

Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen. Progressief Geneeskundig therapeut Mieke Keppens is aangesloten bij de Klachtencommissie via MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde) – vanaf september 2018. 

..

Terms & Conditions

General Terms of Practice for Progressive Medicine "Ortho Habits" (hereafter: Ortho Habits), based in Arnhem and registered with the Chamber of Commerce under number [TBD]. The General Terms and Conditions are filed with the Chamber of Commerce under the same number. These terms and conditions apply only. Different terms are not accepted.

Ortho Habits reserves the right to change these terms and conditions for the future. Changes to the Terms and Conditions will not take effect until they are clearly disclosed by Ortho Habits.

If a provision of these Terms and Conditions is found to be invalid by the application of law, regulation or a final decision of a competent court, all other provisions of the General Terms and Conditions will remain in full force.

Article 1. General

 1. These Terms and Conditions apply to any agreement between Ortho Habits and a Client.
 2. The present terms and conditions shall also apply to agreements with Ortho Habits for the execution of which Ortho Habits must involve third parties.
 3. If there is a situation between parties that is not governed by these terms and conditions, this situation must be assessed according to the spirit of these terms and conditions.

Article 2. Treatment

 1. The agreement between Ortho Habits and the client is entered into for the duration of the treatment.
 2. Ortho Habits will perform the agreement to the best of insight and ability and in accordance with the requirements of good workmanship; Ortho Habits rests an effort commitment. All this is based on the state of the art currently known.
 3. The client shall ensure that all information, which may reasonably be of importance for proper performance of the treatment, is notified to Ortho Habits in good time.
 4. Ortho Habits has the right to make certain activities by third parties. The applicability of the Civil Code, special agreemets with Article 7: 404, 7: 407 paragraphs 2 and 7: 409 of the Civil Code is expressly excluded.
 5. If, by Ortho Habits or third-party third-party third parties, Ortho Habits performs work at the location of the client or a customer-designated location, the client carries out free of charge the facilities required by those employees.
 6. Non-compliance agreements must be terminated no later than 48 hours before the treatment - no weekend days. In case of cancellation or cancellation within 48 hours prior to the appointment, Ortho Habits reserves the right to charge for the reserved time.

Article 3. Payment and collection costs

 1. Payment must always be made after processing via a PIN transaction or within 14 days after the invoice date, in a manner indicated by Ortho Habits in the currency in which it is invoiced. Ortho Habits is entitled to periodically invoice.
 2. If the client fails in the timely payment of an invoice, the client is in default in default. The client then owes a rate of 1% per month, unless the legal interest rate is higher, in which case the statutory interest is due. Interest on the claimable amount will be calculated from the moment the client is in default until the full amount due.
 3. If the client is in default, all reasonable costs for obtaining compensation will be paid out of court by the client. The extrajudicial costs amount to at least 15% of the principal or the remainder thereof, plus the statutory interest, with a minimum of € 25.00 excluding sales tax.
 4. However, if Ortho Habits has incurred higher costs for debt collection that were reasonably necessary and the client is a business client, the actual costs incurred for reimbursement are eligible. Any legal and execution costs incurred will also be collected from the client. The client is also subject to interest on the due collection charges.

Article 4. Liability

 1. Ortho Habits is not liable for any damage whatsoever arising from Ortho Habits assuming incorrect and / or incomplete data provided by or on behalf of the client. Ortho Habits is not liable if any advice is not followed or incorrectly followed.
 2. If Ortho Habits is liable for any damage, Ortho Habits liability is limited to the amount of his insurer's benefit where applicable.
 3. Ortho Habits is never liable for consequential loss, loss of profits, missed savings and damage due to company stagnation.
 4. Ortho Habits is in no way responsible for the quality and composition of the recommended adjuvants and / or natural medicines. The supplier of these supplements, natural medicines, is responsible for this. Ortho Habits will assist in the proper handling of a complaint about the recommended supplements, natural medicines, as far as it is possible.
 5. The liability limitations contained in this article do not apply if the damage is due to the intent or gross negligence of Ortho Habits.

Article 5. Privacy

Ortho Habits will confidentially handle all information regarding the client it obtains in the performance of the treatment and may not disclose this information to third parties, unless Ortho Habits is required or authorized to do so.

Article 6. Termination agreement

 1. Unless otherwise specified, the agreement is entered into for the duration of the treatment.
 2. Each party shall, without prejudice to the right to compensation for costs, damage and interest, have the right to dissolve the agreement without legal intervention with immediate effect by registered letter if;
  • the other party has failed to fulfill one or more of its obligations and is negligent to comply with its obligations within a time limit set by registered letter, unless the shortcoming (s) is of such minor importance that it is reasonable Do not declare dissolution.
  • Requested or granted for the other party's bankruptcy or surseance of payment or measures are taken.
 3. If in the meantime, the agreement is terminated by Ortho Habits, Ortho Habits will, in consultation with the client, arrange for the transfer of work to be done by third parties. This unless the cancellation is attributable to the client. If the transfer of the work for Ortho Habits entails additional costs, they will be charged to the client. The client is obliged to meet these costs within the specified time limit, unless Ortho Habits indicates otherwise.

Article 7. Indemnification

The client indemnifies Ortho Habits for any third party claims that suffer damage in connection with the performance of the agreement and the cause of which is attributable to other than Ortho Habits. If Ortho Habits were to be addressed by third parties, then the client is advised to assist Ortho Habits both outside and in law and without delay doing anything that may be expected of him. If the client fails to take appropriate action, Ortho Habits is entitled to do so without notice. All costs and damages incurred by Ortho Habits and third parties will result in the client's account and risk.

Article 8. Applicable law and disputes

 1. In all legal relationships where Ortho Habits is a party, only Dutch law applies.
 2. The court of Gelderland is entitled to hear disputes exclusively, unless otherwise required by law.
 3. The parties will first appeal to the judge after making every effort to settle a dispute by mutual agreement.

Artikel 9. Complaints

If you have any complaints about the treatment, please do not hesitate to inform us. If you wish to make a complaint, you should contact us by mail, email, or telephone at the details above. We will take such steps as are reasonable to investigate complaints, within a reasonable time of such complaint being received by us. We will give you a written notice of the investigations, which have been carried out, and the outcome of your complaint.

If a personal conversation or mediation does not deliver the desired result, you can use a complaint procedure. You can enable the Complaints Board for this. Progressive Medicine therapist Mieke Keppens is affiliated with the Complaints Commission via MBOG (Orthomolecular Medicine Society) - from September 2018 onwards.

....