....Praktijk..Practice....

 
 

....“Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding.”..“Let food be thy medicine and medicine be thy food.”........- Hippocrates van Kos (Griekse arts; 460-370 BC)..- Hippocrates of Kos (Greek physician; 460-370 BC)....

....Informatie..Information....

....

De visie van Ortho Habits is het ondersteunen en stimuleren van het individuele herstellend vermogen van de cliënt, met behulp van veilige, natuurlijke methodes en middelen, waar mogelijk volgens de regels van Evidence Based Medicine, met een open oog voor alle vormen van complementaire en conventionele geneeskunde. 

Ortho Habits is een progressieve/functionele levensstijl, orthomoleculaire en nutrigenomisch therapeutische praktijk die de onderliggende oorzaken van ziekte onderzoekt. Dit doen we met behulp van een systeemgeoriënteerde aanpak en het betrekken van zowel cliënt als beoefenaar in een therapeutisch partnerschap. Het is een evolutie in de praktijk van de geneeskunde die beter aansluit bij de behoeften van de gezondheidszorg in de 21e eeuw. Door de traditionele ziekte-gecentreerde focus van de medische praktijk te verplaatsen naar een meer gedecentraliseerde aanpak, waarbij de hele persoon, zijn omgeving en leefwijze worden behandeld, en niet alleen een reeks geïsoleerde symptomen.

We brengen tijd door met onze cliënten, luisteren naar hun geschiedenis en kijken naar de interacties tussen de voeding, (poly)genetische-, milieu- en levensstijlfactoren die de langdurige gezondheid en complexe, chronische ziekte kunnen beïnvloeden. Zo ondersteunt Ortho Habits de unieke uitdrukking van gezondheid en vitaliteit van elk individu.

Voor acute klachten is de huisarts het eerste aanspreekpunt. Onze cliënten willen vaak kijken naar de oorzaak van hun klacht en willen graag een behandeling op natuurlijke basis zonder chemische middelen. Soms zijn mensen uitbehandeld door de reguliere zorg of willen een algemene periodieke keuring (APK) ter preventie van ziektes. Cliënten kunnen ook door de huisarts, of specialist, doorverwezen worden voor een aanvullende behandeling van chronische aandoeningen of als preventie van ziekte op lange termijn. Immers, we zijn er om onze cliënten in staat te stellen hun gezondheid en welzijn te beheren!

..

The vision of Ortho Habits is to support and stimulate the client's individual restorative ability, using safe, natural methods and resources, where applicable according to Evidence Based Medicine rules, with an open mind for all forms of complementary and conventional medicine.

Ortho Habits is a progressive/functional lifestyle, orthomolecular and nutrigenomic therapeutic practice addressing the underlying causes of disease. We are using a systems-oriented approach and engaging both client/patient and practitioner in a therapeutic partnership. It is an evolution in the practice of medicine that better addresses the healthcare needs of the 21st century. By shifting the traditional disease-centered focus of medical practice to a more patient-centered approach, addressing the whole person, his environment, and lifestyle, not just an isolated set of symptoms.

We spend time with our clients, listening to their histories and looking at the interactions among diet/nutrition, (poly)genetic, environmental, and lifestyle factors that can influence long-term health and complex, chronic disease. In this way, Ortho Habits supports the unique expression of health and vitality for each individual. 

For acute symptoms, the general practitioner is the first point of contact. Our clients often want to look deeper for the root of their illness and want to have a treatment based on a natural therapy, or they are looking for a general check-up for prevention of disease. Clients may also get referred on from the GP, or specialist, for adjunctive treatment of chronic conditions, or as a prevention of disease long term. After all, we are all for empowering clients to take control of their own health and wellness!

....

....Tarieven..Rates....

....

De eerste consulten vinden plaats bij de cliënt thuis, dit om de omstandigheden beter te begrijpen, en een vertrouwde omgeving te handhaven.

 • Eerste consult, uitgebreide anamnese (inclusief analyse)

75-90 minuten: € 190,-

 • Tweede consult, bespreking gepersonaliseerde aanpak

20-30 minuten: € 60,-

 • Vervolgconsult

60 minuten: € 130,-
45 minuten: € 100,-
30 minuten: € 70,-

 • Vervolgconsult - telefonisch- en/of mailconsult

20 minuten: € 50,-
15 minuten: € 40,-

 • Of kies voor één van onze zorgplannen die gebaseerd zijn op uw beoordeling, doelen en persoonlijk schema

Voor een periode van 6 tot 12 maanden (afhankelijk van de beoordeling): € 500,- per maand (exclusief laboratoriumtest(en) en/of supplementatie)

Het beantwoorden van korte mailtjes met een eenvoudige 'ja' of 'nee' vraag, worden niet in rekening gebracht. Echter, complexere mails met uitgebreidere medische inhoud, waar tijd én de status voor nodig zijn, zullen wel in rekening worden gebracht (een mailconsult zal worden berekend); zie bovenstaande tarieven.
Op deze wijze hopen wij dat een goede samenwerking gecontinueerd kan worden.

Eventuele supplementen, substituties, en/of laboratoriumtesten zijn exclusief de bovengenoemde tarieven.

All tarieven zijn inclusief BTW. Graag na afloop met PIN betalen.

Indien u bij verhindering tenminste 2 werkdagen van tevoren afzegt, wordt een gedeelte (50%) van de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

..

The initial consultations take place at the client's home, in order to better understand their circumstances and to maintain a trusted environment.

 • First consultation, extensive medical history

75-90 minutes: € 200,-

 • Second consultation, discussion personalised approach

20-30 minutes: € 70,-

 • Follow-up consultation

60 minutes: € 150,-
45 minuten: € 100,-
30 minutes: € 80,-

 • Follow-up consultation - by telephone and/or mail

20 minutes: € 50,-
15 minutes: € 40,-

 • Or opt for one of our care plans based on your assessment, goals, and personalised plan.

For a period of 6 to 12 months (depending on your assessment): € 500,- per month (excluding laboratory testing and/or supplementation)

Replying to short e-mails with a simple 'yes' or 'no' question will not be charged. However, for more complex e-mails with more extensive medical content, where time and status are required, there will be cost component (a 'mail consultation' will be billed); See rates above.

Any supplements, substitutes, and/or laboratory test will not be part of the before mentioned rates.

All rates are including Tax. Please pay afterwards by PIN.

If you are prevented from attending a consultation, cancel at least 2 working days in advance, and part of the reserved time (50%) will not be charged.

....

....Openingstijden..Practice hours....

....

Spreekuren zijn enkel op afspraak.

 • Zondag en maandag: gesloten

 • Dinsdag tot/met vrijdag: van 8:00 tot 13:00, van 14:00 tot 18:00, en van 19:00 tot 21:00

 • Zaterdag: van 9:00 tot 13:00, en van 14:00 tot 17:00

..

Consulting hours by appointment only.

 • Sunday and Monday: closed

 • Tuesday until Friday: between 8:00 and 13:00, from 14:00 to 18:00, and between 19:00 and 21:00

 • Saturday: between 9:00 and 13:00, and from 14:00 to 17:00

....