....

Hallo.

Welkom op mijn site en blog. Ortho Habits is een gepersonaliseerde progressieve levensstijl gezondheidspraktijk gericht op de analyse en aanpak van oorzaken.
Wij creëren het meest complete beeld van uw gezondheid en levensstijl, door het gebruik van uw verhaal, uw medische geschiedenis, en uw gegevens (inclusies omgeving, voeding, microbiële- en leefstijl factoren), uw huidig microtoom profiel en eventueel uw genomisch onderzoek. Met deze informatie kunnen we een voor u persoonlijk plan opstellen om optimaal welzijn te bereiken.
Gezondheidsverbetering/-genezing is een proces dat niet in een dag kan worden behaald. Wij nodigen u uit om de reis terug te maken om zich als uw optimale zelf te gaan voelen.
Ik documenteer mijn avonturen in nieuw wetenschappelijk onderzoek, geneeskunde, gezondheidszorg gadgets, filosofie en voeding/nutrigenomica.
Alvast een prettig verblijf op deze site!

..

Hi.

Welcome to my site and blog. Ortho Habits is a personalised progressive lifestyle medicine practice focused on root cause resolution.
We use your story, your medical history and your data (including environmental, dietary, microbial and lifestyle factors), we use your current microbiome outcome and sometimes your genomic profile in order to create the most complete picture of your health and lifestyle. With this information, we can provide a personalised plan for you to follow in achieving optimal wellness. 
Health improvement and restoration is a process that cannot be fixed overnight. We invite you to take the journey back to feeling like your optimal self. 
I document my adventures in new research, medicine, health gadgets, philosophy and nutrition/nutrigenomics.
Hope you have a nice stay!

....

....Gestrest? Adem!..Stressed out? Breathe!....

....Gestrest? Adem!..Stressed out? Breathe!....

....

Een slimmigheidje om de cortisolspiegel te verlagen

Cortisol, één van de steroïde hormonen en één van de belangrijkste chemische stoffen met stressrespons, wordt geproduceerd door de bijnieren en is verantwoordelijk voor het behoud van de gezondheid en van een goede communicatie tussen elke cel in ons lichaam.
De meeste cellen in het lichaam hebben cortisolreceptoren, waardoor dit stresshormoon dan ook veel verschillende functies in het lichaam beïnvloedt. Wanneer cortisolspiegels worden verstoord, zoals wanneer we chronisch gestrest zijn, kunnen we een heleboel symptomen krijgen. Enkele van de meest voorkomende die we kunnen ervaren zijn: slaapproblemen, hormonale onevenwichtigheden, bloedsuikerproblemen, een verhoogd buikvetgehalte, verhoogde ontsteking, obstructie met geheugenformulering en een verzwakt immuunsysteem. Ook als cortisol te hoog is, heeft het niet langer een controlerend effect op de zout- en waterbalans en wordt onze bloeddruk niet langer gecorrigeerd. Bij vrouwen, kan een hoog cortisol gehalte tijdens de zwangerschap, de ontwikkeling van de foetus verstoren.

Veel chronische ziekten kunnen zelfs worden herleid tot stoornissen in het natuurlijke cortisolpatroon. Het goede nieuws is dat we met de juiste hulpmiddelen de cortisolspiegel gemakkelijk kunnen verlagen door het lichaam van de stressrespons (het autonome zenuwstelsel en die vecht-, vlucht- of bevriesstaat van het lichaam) te veranderen in de ontspanningsrespons (het parasympathische zenuwstelsel). Wanneer dit gebeurt, dalen de cortisolspiegels en gaat het lichaam terug in de heel/genees-stand.
Als u het gevoel heeft dat u chronisch gespannen bent, is het misschien verstandig om een cortisol speekseltest uit te voeren, dit om te begrijpen of uw cortisol de hele dag te hoog of te laag is.

Eén van de beste tips om het parasympathische zenuwstelsel gemakkelijk te activeren, en bijgevolg een lager cortisolgehalte te verkrijgen en u meer gebalanceerd te voelen, is het nemen van diepe buikademhalingen en dan bedoel ik ook echt het uitzetten van de buik en het ontspannen van de buik. Voor velen van ons lijkt diepe buikademhaling onnatuurlijk. Een diepe buikademhaling stimuleert de volledige zuurstofuitwisseling - dat wil zeggen, de gunstige transactie van inkomende zuurstof voor uitgaande koolstofdioxide. Niet verrassend, dat het de hartslag kan vertragen en de bloeddruk kan verlagen of stabiliseren. De ontspanningsreactie wordt gecontroleerd door met name de Nervus vagus (naast andere zenuwen, maar de Nervus vagus is de voornaamste). Zelfs het nemen van slechts een drie à vier diepe buikademhalingen kan uw cortisol onmiddellijk verlagen.

Cortisol onderhoudt zovele functies dat het een cruciaal hormoon is om de algehele gezondheid en het welzijn te beschermen, dus als u gestrest bent, wees dan wat liever voor uzelf en negeer niet om elke dag een paar minuten de tijd te nemen om diep in en uit te ademen (via buikademhaling).

..

One little trick to reduce cortisol levels

Cortisol, one of the steroid hormones and one of the main stress response chemicals, is produced by the adrenal glands and it is responsible for maintaining the health of and proper communication between every cell in your body.
Most cells within the body have cortisol receptors. Since most bodily cells have cortisol receptors, it affects many different functions in the body. When cortisol levels are disrupted, such as when we are chronically stressed, we can end up with a host of symptoms. Some of the most common ones we see include: sleep problems, hormonal imbalances, blood sugar problems, increased belly fat, increased inflammation, obstruction with memory formulation and a weakened immune system. Also, when cortisol is too high, it no longer has a controlling effect on salt and water balance and our blood pressure is no longer corrected. In women, high cortisol may derange the developing foetus during pregnancy. 

In fact, many chronic diseases can be traced to disturbances in the natural cortisol pattern. The good news is that with the right tools, it’s easy to reduce cortisol levels by shifting the body from the stress response (the autonomic nervous system) to the relaxation response (the parasympathetic nervous system). When this happens, your cortisol levels drop and your body gets back to healing.
If you feel like you are chronically stressed, it might be wise to undertake a 4-point saliva cortisol test to understand whether your cortisol is too high or too low all day.

Although you could already start using one of the best tips to help you easily activate your parasympathetic nervous system, hence lower cortisol and feel more balanced, by taking deep belly breaths and I mean really expanding the belly and relaxing the belly. For many of us, deep belly breathing seems unnatural. Deep abdominal breathing encourages full oxygen exchange — that is, the beneficial trade of incoming oxygen for outgoing carbon dioxide. Not surprisingly, it can slow the heartbeat and lower or stabilize blood pressure. The relaxation response (and getting you out of fight-or-flight mode) is controlled by another set of nerves — the main nerve being the Vagus nerve. Even taking just a few (three or four) deep belly breaths can lower your cortisol immediately.

Cortisol maintains so many functions that it is a crucial hormone to protect overall health and well-being. So if you are feeling stressed, be kinder to yourself and don’t ignore taking a few minutes each day to take some deep breaths in and out (abdominal breathing).

....

....Een gezond evenwicht vinden..Finding a healthy balance....

....Een gezond evenwicht vinden..Finding a healthy balance....

....Een fijn Pasen.. Happy Easter....

....Een fijn Pasen.. Happy Easter....

NL
EN