....

Wat kunt u verwachten van de eerste consulten

Ortho Habits gaat uit van een progressieve, functionele, gehele lichaamsbenadering van de gezondheidszorg, we geloven in een oprechte therapeut-cliënt relatie, omdat we van mening zijn dat de volgende generatie medische zorg persoonlijk is.
In een eerste overleg brengen we tijd met u door en gaan over uw huidige gezondheidszorgen, uw medische geschiedenis, fysieke aspecten, en de te verwachten resultaten, uw doelen, we beantwoorden eveneens vragen die u heeft. We zullen uw situatie evalueren en zullen u zo nodig advies geven over bepaalde diagnostische en/of genomische/metabolische testen.

Enkele dagen na die eerste afspraak zullen wij uw profiel opbouwen en bieden u individuele tips aan om u te helpen uw doelen te bereiken en zullen wij  u precies uitleggen waarom u de wijzigingen moet aanbrengen en hoe ze u kunnen helpen, zodat u kunt beginnen met een wel onderbouwd basisplan.

In een aantal gevallen kunnen kruiden- of voedingssupplementen de meest effectieve manier zijn om u verder te helpen bij het oplossen van uw gezondheidsuitdagingen. Wij gebruiken alleen hoogwaardige supplementen en kruiden, deze kunnen via  de praktijk worden aangeschaft.

U zal het tweede consult met een plan van aanpak, alsook specifieke richtlijnen voor de komende weken verlaten. Dit kunnen praktische dieet aanpassingen zijn, voedingssupplementen en kruiden en/of inzicht in gedachtepatronen die mogelijk uw gezondheid kunnen beïnvloeden.

Na deze initiële visites zullen we elkaar regelmatig blijven ontmoeten, dit voor begeleiding, ondersteuning en het verstrekken van nieuwe knowhow. We zullen samen een plan definiëren dat geschikt is voor u persoonlijk - met inbegrip van voeding, beweging, en ontspanning. Goede gezondheid komt voort uit een voortdurende samenwerking - niet uit eenmalige bezoekjes -, want we weten dat samenwerken de kans op het bereiken van uw doelen zal vergroten. Uiteindelijk hebben we hetzelfde doel voor ogen, u als zijnde evenwichtig en gelukkig.

..

What to expect from your first appointments

Ortho Habits takes a progressive, functional, whole body approach to healthcare, we believe in genuine therapist-client relationships, because we feel the next-generation of medical care is personal. 
In an initial consultation we’ll spend time with you going over current health concerns, past history, physical, and how to bring about the outcomes you are seeking, your goals, as well as answer any questions you may have. We will evaluate your situation and we will advice on certain diagnostic and or genomic/metabolic testing if needed.

A few days after that initial appointment, we will have build your profile and offer you individualised recommendations to help you achieve your goals and we will explain to you exactly why you need to make the changes and how they will help you so you can get started with a base plan.

Sometimes we feel that herbal or nutritional medicine may be the most effective way to help solve your health challenges. We use only the highest-grade supplements and herbs available, all of which can be purchased through the practice.

You will leave the second consultation with a plan and specific guidelines for the coming weeks. This may include practical dietary changes, nutrient supplementation, herbs and/or some insights into thought patterns that may be impacting on your health.

After those initial consultations we will meet regularly and provide guidance, support, and new know-how. You will define a plan that is right for you - including nutrition, exercise, and relaxation. Good health comes from continuous collaboration - not one-off visits - and we know that working together will improve the likeliness to reach your goals. Ultimately, we want to reach the same goal, a balanced, happy you.


....