....

Evidence Based Medicine (Geneeskunde op basis van wetenschappelijk bewijs)

'Geneeskunde op basis van bewijs' is het expliciet, oordeelkundig en consciëntieus gebruikmaken van het beste beschikbare bewijs bij het maken van een keuze voor de behandeling van een patiënt. Dit alles gegeven de stand van de (medische) wetenschap van dat moment [1].

De gerandomiseerde gecontrolleerde proef of RCT (Randomized Controlled Trial) geldt als de gouden standaard voor medische bewijsvoering. De effectiviteit van een behandeling wordt getest door patiëntengroepen te vergelijken die de behandeling wel of niet krijgen (de placebo-groep). Eventueel wordt het effect ook nog vergeleken met een derde behandelwijze. Belangrijk is de volledig willekeurige indeling over de onderzoeksgroepen. Behandelaren noch patiënten weten wie in welke groep zit. Dat voorkomt dat de patiënten die er het 'beste' aan toe zijn de 'beste' behandeling krijgen. 

Wat goede zorg is, hangt mede af van de situatie en de patiënt. En soms moet men ook niet-bewezen zorg durven leveren. Eén van de grootste fouten die we kunnen maken, is om alleen in de wetenschap te geloven om een claim te ondersteunen, want als we alleen maar geloven in de dingen die de wetenschap met zekerheid heeft bewezen, missen we het hele punt. Om vooruitgang te boeken moeten we theoretisch zijn, we moeten de dingen definiëren die niet gedefinieerd kunnen worden en tevreden zijn met de dingen die waarschijnlijk niet in onze levens gedefinieerd worden. Soms kunnen we niet bevatten wat bepaalde dingen inhouden vanwege hun omvang. Het toelaten van een enige twijfel in een bepaald systeem is iets wat we moeten doen ten gunste van de vooruitgang. Het toestaan van de mogelijkheid om onbewezen zorg te gebruiken kan mogelijk grote positieve gevolgen hebben.

  1. Scholten RPJM, Offringa M, Assendelft WJJ. Inleiding in evidence-based medicine. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2013.

..

Evidence Based Medicine

Evidence based medicine is the conscientious, explicit, judicious and reasonable use of modern, best evidence in making decisions about the care of individual patients. Evidence based medicne integrates clinical experience and patient values with the best available research information [1].

The Randomised Controlled Trial or RCT is considered the gold standard for medical evidence. The effectiveness of a treatment is tested by comparing patient groups who have been treated or have not been treated (the placebo group). Optionally, the effect is also compared to a third treatment method. Important is the completely random classification of the research groups. Doctors nor patents are aware who is in which group, this prevents that patients who are considered to be in "best" shape receiving the "best" treatment.

Good care depends on the situation and the patient;  and sometimes you also have to dare to deliver unproven care. One of the biggest mistakes that we can make is to only believe in science to support a claim, because if we only believe in the things that science has already definitely proven, we are missing the entire point. In order to move forward we need to be theoretical, we need to define the things that cannot be defined and be satisfied with the things that probably may not be defined in our lifetimes. Sometimes we cannot conceptualise what certain things entail because of their magnitude. Inserting a little bit of doubt into any set system is something we must do in favour of progress. Allowing the possibility to use unproven care could potentially make a big positive impact.

  1. Scholten RPJM, Offringa M, Assendelft WJJ. Introduction in evidence-based medicine. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2013.

....