....

Systeemgeoriënteerde aanpak (holistische benadering)

Voeding, een gezonde geest, voedingssupplementen (in functie van, of zonder, een diagnostisch onderzoek), slaap, relaxatie, en lichaamsbeweging zijn de basis voor de gezondheid. 
Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan kan men veel ziekten voorkomen en ook bestaande ziekten behandelen. De behandeling met medicijnen en de chirurgische ingrepen zijn belangrijke middelen en vaak ook levensreddend bij acute ziekte, maar maken weinig of geen gebruik van de immens herstellende en genezende capaciteit van ons lichaam en onze geest. Klassieke medicijnen, zoals antibiotica, zijn waardevol maar hebben hun stricte indicatie. Ze hebben naast hun werking steeds nevenwerkingen die frequent op lange termijn schade toebrengen aan het lichaam.

Wij zijn zelf voor een groot deel verantwoordelijk voor onze gezondheid, we trachten dit te begeleiden door educatie en stoffen (vitaminen, mineralen, aminozuren, plantenextracten) toe te dienen die op de eerste plaats niet schaden en naast hun specifieke activiteit, nog andere mogelijke goedaardige bijwerkingen hebben. 

De holistische kijk op gezond worden en gezond blijven is de basis van de Orthomoleculaire en Progressieve Geneeskunde. Daarom is de Orthomoleculaire en Progressieve Geneeskunde de perfecte voorloper en/of aanvulling voor de Reguliere Geneeskunde.
Tenslotte kun je de filosofie van de praktijk voor Orthomoleculaire en Progressieve Geneeskunde samenvatten als volgt: “ The greatest medicine of all is to teach people how not to need it”

..

System-oriented (holistic) approach

Nutrition, a healthy mind, dietary supplements (relative to, or without, diagnostic tests), sleep, relaxation, and exercise are the foundation of good health. 
When these conditions are met, a lot of diseases can be prevented and existing illnesses can be treated. Drug treatment and surgical interventions are important and often even life saving in acute illness, but they make little or no use of the immensely restoring and healing capacity of our body and mind. Pharmaceutical drugs, such as antibiotics, are valuable but have their strict indication. In addition to their function, they have side effects that often cause damage to the body in the long term.

We ourselves are largely responsible for our health. We try to guide this process through education and administering substances (vitamins, minerals, amino acids, plant extracts) not causing harm and in addition to their main activity have other possible positive side effects. 

This holistic view on being healthy and staying healthy is the basis of Orthomolecular and Progressive Medicine. Therefore, Orthomolecular and Progressive Medicine is the perfect accompaniment for Regular Medicine.
In conclusion, one can summarise the medical practice philosophy of Orthomolecular and Progressive Medicine as follows: “The greatest medicine of all is to teach people how not to need it”

....