....

Progressieve/functionele geneeskunde

Vandaag de dag lijden steeds meer mensen aan één of meerdere chronische ziekte, zoals hoge bloeddruk, diabetes, obesitas, hartziekten, hormonale aandoeningen en dementie. Al deze ziekten worden sterk beïnvloed door dieet, levensstijl, milieu en genetica, en ze gebeuren langs een continuum, niet zwart of wit, aan of uit.

Helaas doet de conventionele geneeskunde (ook wel bekend als de westerse geneeskunde) geen goed werk als het gaat om het aanpakken van de huidige chronische aandoeningen. Westerse geneeskunde heeft zich ontwikkeld in een tijd waarin acute besmettelijke ziekten de voornaamste oorzaken van de dood waren. De toepassing van het conventionele medische paradigma op het moderne probleem van chronische ziektes heeft geleid tot een systeem dat de nadruk legt op het onderdrukken van symptomen met medicijnen (en soms met chirurgie), in plaats van de onderliggende oorzaken van het probleem aan te pakken. Bovendien is er de hygiëne hypothese, of microbiële ontbering, wat zich voordoet bij het behandelen van acute infecties en het steeds minder in aanraking komen met een varieteit van microben is nu deels schuldig aan de chronische condities van vandaag. Westerse geneeskunde is geweldig bij diagnose - het geven van een naam aan een probleem - en bij het behandelen van symptomen op een acute wijze. Als u echt uit elkaar dreigt te vallen, is het ziekenhuis een geweldige plek om te zijn. Maar de kans bestaat erin dat u langzaam ziek bent geworden voordat u die medicatie of die operatie nodig had, en dit is precies waar progressief/functioneel geneeskunde om de hoek komt kijken.

In vergelijking met traditionele 'conventionele geneeskunde', komt progressieve/functionele geneeskunde neer op een andere benadering van het probleem. De twee gebruiken veel van dezelfde hulpmiddelen, maar progressieve/functionele geneeskunde gaat over het optimaliseren van uw gezondheid en kwaliteit van het leven op manieren die u niet voor mogelijkheid hield. Conventionele geneeskunde gaat over het behandelen van ziekte zodra het al is gemanifesteerd. Nog steeds wordt in de opleiding geneeskunde, voornamelijk, “een pil voor iedere ziekte’ onderwezen, en er moet gewoon een betere, duurzame, manier zijn dan deze manier van “genezen”. Ik wist ook dat "integrale geneeskunde" een meer holistische, de gehele person, unieke aanpak betekende. Maar toen ik leerde over functionele geneeskunde en progressieve geneeskunde, werd ik verliefd en wist dat er geen weg terug was. Functionele geneeskunde is op een bewijsgebaseerde hightech-wetenschappelijke aanpak voor holistische geneeskunde. Progressieve geneeskunde omvat het denken over de lichaamssystemen en hoe deze beter kunnen werken om het risico op chronische ziekte te verminderen en ons dagelijks welzijn te verbeteren. Nu is mijn missie bij Ortho Habits om progressieve/functionele geneeskunde beschikbaar te stellen voor iedereen, omdat ik geloof dat we allemaal de beste zorg verdienen en omdat ik heb gezien hoe het levens gunstig kan wijzigen en zelfs kan optimale gezondheid kan herstellen zonder de noodzaak voor farmaceutische geneesmiddelen. In plaats van te wachten tot het te laat is, beoordelen we in de progressieve/functionele geneeskunde hoe goed u als organisme werkt en onderzoeken we tevens de oorzaak van bepaalde symptomen die u ondervindt, zelfs als zijn deze (nog) niet zo erg zijn dat u er substantiele hinder van ondervindt of ze geassocieerd worden met een specifieke ziekte.

We kijken naar uw leven als een continuum, we wijzen de factoren aan die u op dit verkeerde pad hebben gebracht, en wij helpen u om deze koers te verbeteren.

..

Progressive/functional medicine

The diseases most of us face today are chronic diseases, like high blood pressure, diabetes, obesity, heart disease, hormonal disorders, and dementia. All of these diseases are heavily influenced by diet, lifestyle, environment, and genetics and they happen along a continuum, not a black and white on or off.

Unfortunately, conventional medicine (also known as western medicine) doesn’t do a great job of addressing these kinds of chronic moving targets. Western medicine evolved during a time when acute, infectious diseases were the leading causes of death. The application of the conventional medical paradigm to the modern problem of chronic disease has led to a system that emphasises suppressing symptoms with drugs (and sometimes surgery), rather than addressing the underlying cause of the problem. On top of this, you have the hygiene hypothesis, or microbial deprivation that occurred out of treating acute infections and having far less contact with a diversity of microbes, is now partly to blame for today's chronic conditions. Western medicine is great at diagnosis – meaning giving a name to a problem – and at treating the symptoms acutely. If you are really falling apart, the hospital is a great place to be. But chances are you were slowly getting sick for a long time before you needed a powerful drug or a major surgery, and that’s where progressive/functional medicine comes in.

When compared to traditional ‘conventional medicine’, it comes down to a core different approach. The two use many of the same tools, but progressive/functional medicine is about optimising your health and quality of life in ways you never knew were possible. Conventional medicine is about treating disease once it has already appeared. When I looked at medical school education I just knew there has to be a better way than the “pill for every ill” style medicine most doctors are being taught. I also knew “integrative medicine” meant a more holistic, whole person approach. But when I learned about functional medicine and progressive medicine, I fell in love, and knew that there was no going back. Functional medicine is an evidence-based high tech science driven approach to holistic medicine. Progressive medicine is all about thinking about the body's systems and how they can work better to reduce the risk of chronic disease and improve our day-to-day wellbeing. Now my mission at Ortho Habits is to make progressive/functional medicine available to everyone because I believe we all deserve the best care possible and because I have seen how it changes lives and restore people's optimal health without the need of pharmaceutical drugs. In progressive/functional medicine, rather than waiting until all the wheels fall off the wagon, we assess how well you are functioning as an organism along the way and investigate the root cause of your symptoms, even if they aren’t so bad that we would give them the name of a particular disease.

We look at your life as a continuum, pinpointing the factors that have set you on the course you are on, and helping you to right your path.


....