....

Hallo.

Welkom op mijn site en blog. Ortho Habits is een gepersonaliseerde progressieve levensstijl gezondheidspraktijk gericht op de analyse en aanpak van oorzaken.
Wij creëren het meest complete beeld van uw gezondheid en levensstijl, door het gebruik van uw verhaal, uw medische geschiedenis, en uw gegevens (inclusies omgeving, voeding, microbiële- en leefstijl factoren), uw huidig microtoom profiel en eventueel uw genomisch onderzoek. Met deze informatie kunnen we een voor u persoonlijk plan opstellen om optimaal welzijn te bereiken.
Gezondheidsverbetering/-genezing is een proces dat niet in een dag kan worden behaald. Wij nodigen u uit om de reis terug te maken om zich als uw optimale zelf te gaan voelen.
Ik documenteer mijn avonturen in nieuw wetenschappelijk onderzoek, geneeskunde, gezondheidszorg gadgets, filosofie en voeding/nutrigenomica.
Alvast een prettig verblijf op deze site!

..

Hi.

Welcome to my site and blog. Ortho Habits is a personalised progressive lifestyle medicine practice focused on root cause resolution.
We use your story, your medical history and your data (including environmental, dietary, microbial and lifestyle factors), we use your current microbiome outcome and sometimes your genomic profile in order to create the most complete picture of your health and lifestyle. With this information, we can provide a personalised plan for you to follow in achieving optimal wellness. 
Health improvement and restoration is a process that cannot be fixed overnight. We invite you to take the journey back to feeling like your optimal self. 
I document my adventures in new research, medicine, health gadgets, philosophy and nutrition/nutrigenomics.
Hope you have a nice stay!

....

....Een gebroken hart 💔..A broken heart 💔....

....Een gebroken hart 💔..A broken heart 💔....

....

De effecten van rouw

Wanneer je met heel hart en ziel liefhebt en je die persoon verliest (door dood of door een breuk), voelt het alsof je hart in duizenden stukjes uiteenvalt (figuurlijk gesproken). Terwijl de rest van de wereld verder gaat met hun dagelijks leven, lijkt jouw universum op te houden met draaien. Het verlies is zo overweldigend dat je de fysieke en emotionele effecten van verdriet voelt.

Kun je sterven aan een gebroken hart?
Technisch gezien, ja. Het is echter vrij zeldzaam en het kan een onmiddellijke dood veroorzaken als gevolg van een plotselinge toename van adrenaline en noradrenaline (stresshormonen) in het bloed. Kortom, je schrikt jezelf dood. Stress-geïnduceerde cardiomyopathie, of Takotsubo-cardiomyopathie of gebroken-hart-syndroom, is een verzwakking van de linker hartkamer, de belangrijkste pompkamer van het hart, meestal als gevolg van ernstige emotionele of fysieke stress (zoals een plotselinge ziekte, het verlies van een geliefde persoon, een ernstig ongeval of een natuurramp). De belangrijkste symptomen zijn pijn op de borst en kortademigheid. Meer dan 90% van de gemelde gevallen zijn vrouwen in de leeftijd van 58 tot 75 jaar. Onderzoek wijst uit dat tot 5% van de vrouwen die voor een hartinfarct worden geëvalueerd, deze aandoening daadwerkelijk hebben, maar dat deze grotendeels niet wordt erkend. Onderzoekers vermoeden dat oudere vrouwen kwetsbaarder zijn vanwege verminderde oestrogeenspiegels na de menopauze. Gelukkig herstellen de meeste mensen snel zonder hartschade op de lange termijn.

Rouw heeft echter niet alleen invloed op de hartspier. Onderzoek gerapporteerd in The Lancet en The Journal of the American Medical Association merkte op dat de witte bloedcellen, bij nabestaanden of bij mensen met een zware liefdesbreuk, minder goed in staat waren om ziektes te bestrijden dan vóór de gebeurtenis of vergeleken met die van individuen die niet rouwden. Daarom bent u meer vatbaar voor infecties. Voeg daaraan toej het gebrek aan slaap, niet goed eten, en je versnelt veroudering en mortaliteit. Dergelijk onderzoek is nog een reden temeer waarom het zo belangrijk is om voor jezelf te zorgen tijdens moeilijke tijden.

Het leven dicteert dat je uiteindelijk verder moet gaan. Misschien begin je met het faken dat je de dag door kunt komen, dan lach je nep, maak je zelfs toekomstplannen en het kan allemaal een gigantische farce zijn, maar op een dag zul je echt oprecht terug kunnen lachen. Het verdriet van het verlies zal niet verdwijnen, je zult er aan wennen dat die persoon weg is en je zult wennen aan het feit dat je niet naar de telefoon reikt of hun naam niet noemt, je zult in staat zijn om het een plekje te geven en het diepe verlangen en verdriet te overwinnen. Je hebt deze kracht in je!

..

The effects of grief

When you love wholeheartedly and lose (death or breakup) that person, your heart scatters (figuratively speaking). Whilst the rest of the world goes on with their daily life, your universe seems to stop spinning. The loss is so overwhelming that you feel the physical and emotional effects of grief.

Can you actually die of a broken heart?
Technically speaking, yes. However, it is quite rare and it may cause an instant death due to a sudden surge of adrenaline and noradrenaline (stress hormones) in the blood. Basically, you scare yourself to death. Stress-induced cardiomyopathy, or takotsubo cardiomyopathy or broken heart syndrome, is a weakening of the left ventricle, the heart's main pumping chamber, usually as the result of severe emotional or physical stress (such as a sudden illness, the loss of a loved one, a serious accident, or a natural disaster). The main symptoms are chest pain and shortness of breath. More than 90% of reported cases are in women ages 58 to 75. Research suggests that up to 5% of women evaluated for a heart attack actually have this disorder, it may go largely unrecognised. Researchers suspect that older women are more vulnerable because of reduced levels of oestrogen after menopause. Fortunately, most people recover rapidly with no long-term heart damage.

However, grieving doesn't just affect the heart muscle. Research reported in The Lancet and The Journal of the American Medical Association noted that the white blood cells in bereaved or heartbroken individuals were less able to fight off disease than they were before the event or compared with those of individuals who weren't grieving. Therefore, you are more prone to infections. Add to this the lack of sleep, not eating properly, and you are speeding up aging and mortality. Such research is yet one more reason why it's so important to take care of yourself during difficult times.

Life dictates you will have to pick up the pieces and move on. Henceforth, you'll start by faking being able to get through the day, you'll fake a smile, you will even make future plans and it may all feel like one giant farce, but one day you will catch yourself genuinely laughing again. The sadness of the loss will not disappear, you will get used to the fact that that person is gone and you will get used to the fact that you don't reach for the phone or call out their name, you will be able to give it a place and overcome the grief. You can get through it!

....

....Op tijd voor Valentijnsdag..In time for Valentine's Day....

....Op tijd voor Valentijnsdag..In time for Valentine's Day....

....De zon vitamine..Our sun vitamin....

....De zon vitamine..Our sun vitamin....

NL
EN