....

Hallo.

Welkom op mijn site en blog. Ortho Habits is een gepersonaliseerde progressieve levensstijl gezondheidspraktijk gericht op de analyse en aanpak van oorzaken.
Wij creëren het meest complete beeld van uw gezondheid en levensstijl, door het gebruik van uw verhaal, uw medische geschiedenis, en uw gegevens (inclusies omgeving, voeding, microbiële- en leefstijl factoren), uw huidig microtoom profiel en eventueel uw genomisch onderzoek. Met deze informatie kunnen we een voor u persoonlijk plan opstellen om optimaal welzijn te bereiken.
Gezondheidsverbetering/-genezing is een proces dat niet in een dag kan worden behaald. Wij nodigen u uit om de reis terug te maken om zich als uw optimale zelf te gaan voelen.
Ik documenteer mijn avonturen in nieuw wetenschappelijk onderzoek, geneeskunde, gezondheidszorg gadgets, filosofie en voeding/nutrigenomica.
Alvast een prettig verblijf op deze site!

..

Hi.

Welcome to my site and blog. Ortho Habits is a personalised progressive lifestyle medicine practice focused on root cause resolution.
We use your story, your medical history and your data (including environmental, dietary, microbial and lifestyle factors), we use your current microbiome outcome and sometimes your genomic profile in order to create the most complete picture of your health and lifestyle. With this information, we can provide a personalised plan for you to follow in achieving optimal wellness. 
Health improvement and restoration is a process that cannot be fixed overnight. We invite you to take the journey back to feeling like your optimal self. 
I document my adventures in new research, medicine, health gadgets, philosophy and nutrition/nutrigenomics.
Hope you have a nice stay!

....

....Dat wat we niet kunnen zien..That which we cannot see....

....Dat wat we niet kunnen zien..That which we cannot see....

....

Bioenergetica, simpele kwatumfysica in en om ons lichaam

Laatst kreeg ik de vraag welke posters er op de muren van mijn tienerkamertje prijkten en op welke beroemdheid (zanger/acteur) ik in die tijd een oogje had. Als braaf Katholieke schoolmeisje had ik daar eerlijk gezegd destijds geen aandacht voor, ik keek op naar de briljante geesten van "rebellen". Een Galileo Galilei, Leonardo Da Vinci, Isaac Newton, Albert Einstein, James Watson, Francis Crick & Rosalind Franklin, enzovoort. Stuk voor stuk knappe koppen die een paradignma verschuiving veroorzaakten in hoe we tegen dingen aankijken of nieuwe mogelijkheden ontdekken. Mijn keurig Katholieke schoolmeisjes opvoeding leerde me om binnen de lijntjes te kleuren, maar ik hunkerde naar revolutionair gedachtengoed. Misschien daarom dat ik nog steeds wat op rebelse typetjes val of aan de lippen hang van visionairen? Maar dat even terzijde.

Ideeën begrijpen die niet tastbaar zijn blijft lastig, het kan de geest verbijsteren. Neem nu het simpele feit dat er een verband bestaat tussen massa en energie, alles met een massa heeft een equivalente hoeveelheid energie en omgekeerd. E = mc², een formule die we allemaal kennen van de natuurkundelessen. Einstein stelt in deze formule (uit de relativiteitstheorie) dat de equivalente energie kan worden berekend als de massa vermenigvuldigd met de snelheid van het licht in het kwadraat (c = ongeveer 3 x 108 m/s). Omdat de snelheid van het licht een zeer groot getal is in alledaagse eenheden, impliceert de formule dat zelfs een alledaags object in rust met een bescheiden hoeveelheid massa intrinsiek een zeer grote hoeveelheid energie heeft.

"... Het prachtige mysterie van de natuur is datgene op ons fundamenteel niveau, we zijn slechts golven en deeltjes." Een kwantumperspectief is relatief nieuw in de gezondheidszorg. Hoewel de kwantumfysica een eenvoudige manier is om de onderlinge verbondenheid van al het leven te verklaren. We kunnen begrijpen hoe golven in de ruimte kunnen interageren (ruimtelijke resonantie), hoe deze interacties velden vormen (kwantumelektrodynamica) en hoe deze velden onze wereld vormen (morfogenetica). Diezelfde interactie van energie en informatie vindt ook plaats in ons lichaam.

Ons lichaam bestaat uit een gemeenschap van 70 biljoen cellen, die allemaal velden hebben gestructureerd. On-gemak/ziekte binnen deze cellen is gelijk aan gestoorde, vervormde en gecodeerde informatie. Het decoderen van het menselijk lichaamsveld (door Dr. Peter Fraser) is dan ook een enorme stap voorwaarts in de mogelijkheden om blockades in energievelden op te sporen en met informatie te corrigeren. Het is energie door middel van informatie die elke cel in je lichaam instrueert wat te doen.

Binnen de conventionele geneeskunde kennen we het gebruik van energievelden slecht als een diagnostisch hulpmiddel; een ECG voor het diagnosticeren van hartproblemen en het in kaart brengen van hersenaandoeningen via het EEG. De helende rol van energie (of bio-energetica) werd beschouwd als slechts een theorie en bijgevolg genegeerd, vooral omdat niemand wist hoe om te gaan met het lichaamsveld. Door de kennis van de traditionele Chinese geneeskunde en het in kaart brengen van de lichaamsvelden te combineren, kunnen we verstoringen in energie via infoceuticals corrigeren. Infoceuticals zijn vloeibare druppels die bestaan uit micromineralen en water. Dit mengsel codeert de kritische informatie in het mengsel met behulp van een hoog elektrostatisch veld en meer (je zou het kunnen zien als het werk van Dr. Masaru Emoto gecombineerd met homeopathie). De vloeistofdruppels richten zich op het herstellen van het lichaamsveld tot zijn maximale efficiëntie. Zodra dat gebeurt, moeten de eigen natuurlijke zelfherstellende vermogens van het lichaam de rest doen, samen met aanpassingen in levensstijl.

Tot dusver zijn de resultaten behoorlijk indrukwekkend (zowel bij dieren als bij mensen), vooral omdat het vaak als een laatste redmiddel gezien wordt bij mensen met chronische ziekten. Wij bij Ortho Habits, zullen de NES Health-technologie in onze praktijk aanbieden als een manier om de informatiestroom in het lichaam te corrigeren en zodoende u een vliegende start te bieden in de weg naar een gezonde levensstijl. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor verdere informatie.

..

Bioenergetics, simple quantum physics in and around our body

The other day, someone asked me what posters were on the walls of my teen bedroom and which celebrity crush (singer/actor) I had back then. As a good little Catholic schoolgirl, I honestly did not pay any attention to actors or singers, I looked up at the brilliant minds of "rebels". A Galileo Galileo, Leonardo Da Vinci, Isaac Newton, Albert Einstein, James Watson, Francis Crick & Rosalind Franklin, and so on. All of them clever heads that caused a paradigm shift in how we look at things or cease new possibilities. My well behaved Catholic schoolgirls' upbringing taught me to colour between the lines, but I craved revolutionary ideas. Maybe that is why I still fall for rebellious characters or hang on every word of visionaries? That aside.

Grasping ideas that are not tangible are always difficult, it may boggle your mind. Take the simple fact of anything having mass having an equivalent amount of energy and vice versa.  E=mc², a formula we are all familiar with from physics classes. Einstein states in this formula (the theory of relativity) that the equivalent energy can be calculated as the mass multiplied by the speed of light squared (c = about 3×108m/s). Because the speed of light is a very large number in everyday units, the formula implies that even an everyday object at rest with a modest amount of mass has a very large amount of energy intrinsically.

"... The beautiful mystery of nature is that on our fundamental level, we are just waves and particles." A quantum perspective is relatively new in health care. Although quantum physics is a simple way to explain the interconnectedness of all life. We can understand how waves can interact in space (spatial resonance), how these interactions form fields (quantum electrodynamics) and how these fields form our world (morphogenetics). That same interaction of energy and information also takes place in our body.

Our body consists of a community of 70 trillion cells, all of which have structured fields. Dis-comfort/dis-ease within these cells is similar to disturbed, distorted and coded information. The decoding of the human body field (by Dr. Peter Fraser) is a huge step forward in the possibilities of detecting blockades in energy fields and correcting them with information. It is energy through information that instructs every cell in your body what to do.

In conventional medicine we only know the use of energy fields as a diagnostic tool; an ECG for diagnosing heart problems and mapping brain disorders via the EEG. The healing role of energy (or bio-energetics) was considered to be only a theory and therefore ignored, especially because nobody knew how to deal with the body's field. By combining the knowledge of traditional Chinese medicine and the mapping of the body-fields, we can correct disruptions in energy via infoceuticals. Infoceuticals are liquid drops consisting of microminerals and water. This mixture encodes the critical information in the mixture using a high electrostatic field and more (you could see it as the work of Dr. Masaru Emoto combined with homeopathy). The liquid droplets focus on restoring the body-field to its maximum efficiency. As soon as that happens, the body's own natural self-healing abilities must do the rest, along with adjustments in lifestyle.

Thus far, the results are quite impressive (both in animals and in humans), especially because it is often seen as a last resort in people with chronic illnesses. We, at Ortho Habits, will offer the NES-Health technology in our practice as a way to correct the information flow in the body and thus give you a kickstart in the road to a healthy lifestyle. Do not hesitate to contact us for further information.

....

....Sleutels in de koelkast..Keys in the fridge....

....Sleutels in de koelkast..Keys in the fridge....

....Blijf liefhebben..Keep loving....

....Blijf liefhebben..Keep loving....

NL
EN