....

Hallo.

Welkom op mijn site en blog. Ortho Habits is een gepersonaliseerde progressieve levensstijl gezondheidspraktijk gericht op de analyse en aanpak van oorzaken.
Wij creëren het meest complete beeld van uw gezondheid en levensstijl, door het gebruik van uw verhaal, uw medische geschiedenis, en uw gegevens (inclusies omgeving, voeding, microbiële- en leefstijl factoren), uw huidig microtoom profiel en eventueel uw genomisch onderzoek. Met deze informatie kunnen we een voor u persoonlijk plan opstellen om optimaal welzijn te bereiken.
Gezondheidsverbetering/-genezing is een proces dat niet in een dag kan worden behaald. Wij nodigen u uit om de reis terug te maken om zich als uw optimale zelf te gaan voelen.
Ik documenteer mijn avonturen in nieuw wetenschappelijk onderzoek, geneeskunde, gezondheidszorg gadgets, filosofie en voeding/nutrigenomica.
Alvast een prettig verblijf op deze site!

..

Hi.

Welcome to my site and blog. Ortho Habits is a personalised progressive lifestyle medicine practice focused on root cause resolution.
We use your story, your medical history and your data (including environmental, dietary, microbial and lifestyle factors), we use your current microbiome outcome and sometimes your genomic profile in order to create the most complete picture of your health and lifestyle. With this information, we can provide a personalised plan for you to follow in achieving optimal wellness. 
Health improvement and restoration is a process that cannot be fixed overnight. We invite you to take the journey back to feeling like your optimal self. 
I document my adventures in new research, medicine, health gadgets, philosophy and nutrition/nutrigenomics.
Hope you have a nice stay!

....

....Ont-stress..De-stress....

....Ont-stress..De-stress....

....

Het belang van het loslaten van stress in het leven.

Het menselijk lichaam is zoveel complexer dan de geneeskunde laat uitschijnen, en dat zegt veel omdat de geneeskunde het erg complex maakt. Ik heb gezien hoe de meest blijvende genezing op een fysiek niveau gebeurt wanneer het mentale, emotionele, energieke en spirituele in lijn zijn.

Als u dit te “woo-woo” vindt klinken, bedenk dan dat 95% van ons serotonine gehalte van het lichaam zich in uw darmen bevindt , ook wel uw “tweede brein” genoemd, en dat studies hebben aangetoond hoe het beoefenen van meditatie, yoga en mindfulness uw herstelproces ten goede beïnvloeden of het nu gaat om borstkanker of een operatie.

Om de constante opwinding van het leven te compenseren, hebben we allemaal manieren nodig om momenten van rust en stilte uit te oefenen. Meditatie en diepe ademhaling hebben aangetoond dat deze de cortisolwaarden in toom houden; cortisol is een stresshormoon dat wordt vrijgegeven in een ‘vecht-of- vluchtreactie’. Chronisch verhoogd cortisol niveau kan leiden tot buitensporig gewichtstoename (met name in de taille), een verstoorde slaap, een verminderde werking van de schildklier, en verlaagde vruchtbaarheid. Het is ook aangetoond dat meditatie daarnaast werkprestaties en werktevredenheid positief beïnvloed. 

Het begint allemaal met bewustzijn. Het vergt slechts een paar minuten per dag om te mediteren of diep te ademen en zo de geest te concentreren, u zal merken dat de deur van het bewustzijn zich vanzelf opent. Vanaf dat punt zult u merken hoe de geest en emoties genezing in de weg kunnen staan, of hoe geblokkeerde energie kan bijdragen tot de ontwikkeling van ziekte. U hoeft daarvoor heus geen maand in een grot te gaan leven. Een kleine stap terug nemen, diep te ademen, en uiting geven aan uw dankbaarheid voor verschillende dingen in uw leven, zal de natuurlijke endorfineproductie verhogen, waardoor depressieve symptomen en de respons op pijnsensaties zullen verminderen.

Ga daarom bij uw volgende wandeling even langs het buurtpark, stop bewust even en geniet van de kleine dingen! Vind iedere dag een aantal minuten de tijd om even bewust stil te staan. En adem!

..

The importance of letting go of stress in your life.

The body is so much more complex than medicine makes it out to be, and that’s saying a lot because medicine makes it pretty complex. I have seen how the most lasting healing happens on a physical level when the mental, emotional, energetic and spiritual parts of a person are on board.

If this is sounding too "woo-woo" for you, consider that 95% of the serotonin of your body is in your gut, aka your “second brain,” and that studies have shown how practices like meditation, yoga, and mindfulness improve outcomes in everything from breast cancer to surgery.

In order to balance the constant excitement of life, we all need ways to practice moments of peace and quiet.  Meditation and deep breathing have been shown to decrease cortisol levels, a stress hormone released in the “fight or flight” response.  Chronically elevated cortisol levels can lead to excessive weight gain in the waistline, disrupted sleep, malfunctioning thyroid, and decreased fertility.  Meditation has also been shown to positively influence work performance, and job satisfaction.  It all starts with checking in. If you set aside just a few minutes each day to practice meditation or breathing to focus the mind, you will open the door to awareness. From there you will begin to see how the mind and emotions can get in the way of getting better, or how blocked energy contributes to the development of disease. You don’t have to go live in a cave for a month. Taking the time to take a step back, breathe, and express gratitude for various things in your life will boost your natural endorphin production and thereby decrease any depressive symptoms and response to pain sensation. 

So next time you’re walking down the street and passing by your neighborhood park, don’t forget to stop and smell the roses! Find a couple of minutes every day to check in. And breathe!

....

....Laten we het even hebben over dat bruine goedje..Let's talk poo....

....Laten we het even hebben over dat bruine goedje..Let's talk poo....

....De apotheek van de natuur..Nature's pharmacy....

....De apotheek van de natuur..Nature's pharmacy....

NL
EN